Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ทำเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
นายอำพล พลสวัสดิ์
นายกองค์การบริการส่วนตำบลเซเป็ด


นายเพชร ปาสาจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด คนที่ 1


นายเหรียญชัย บรรพตาธิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด คนที่ 2


นายมานพ บุญอาจ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด