Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬา
นางกุหลาบทิพย์ เสตพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนวลอนงค์ ประทุม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวละมัย พิลา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสำรัตน์ ธานี
ครูผู้ดูแล
นางอรศรี อาษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุนทรี เหล่าบุตรสา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิไลภร บรรพตาธิ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุภานี ส่องแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนันทนา ส่องแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ยุวธิดา ชอบงาม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพิมพา รูปโฉม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสังวาลย์ หลุมทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุธารา รูปโฉม
ครูผู้ดูแลเด็ก