Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด

ประวัติความเป็นมาของตำบล

“ความหมายและเหตุการณ์ที่ตั้งชื่อหมู่บ้านเซเป็ดหรือตำบลเซเป็ด เนื่องจากพื้นที่สมัยก่อนของตำบลจะมีหนองน้ำอยู่ใกล้ๆบริเวณหมู่บ้าน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ลำเซ” และลำเซแห่งนี้จะมีฝูงปลาและสัตว์น้ำจำนวนมาก ทำให้มีนกเป็ดน้ำบินมาหาปลาเล็กปลาน้อยกินในบริเวณหนองน้ำแห่งนี้เป็นจำนวนมากโดยที่ไม่ย่อมไปไหน ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านเซเป็ด” และทุกคนจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านเซเป็ด มาจนถึงปัจจุบันนี้”


ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดได้รับการจัดตั้งเป็น อบต.ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2539 เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ขนาดเล็ก ณ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดได้ยกฐานะเป็น อปท.ขนาดกลาง เมื่อปี พ.ศ.2552


ลักษณะทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ - บ้านโพธิ์เป็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์/โทรสาร -


ทำเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
  นายสุนทร  จันทร์สอน
  ประธานกรรมการบริหารฯ
พ.ศ.2540-พ.ศ.2542
2
  นายอำพล  พลสวัสดิ์
  ประธานกรรมการบริหารฯ
พ.ศ.2542-พ.ศ.2544
3
  นายศักดา  สีทิม
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2544-พ.ศ.2548
4
  นายอำพล  พลสวัสดิ์
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2548-พ.ศ.2552
5
  นายถาวร  หลุมทอง
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2552 - 2556
5
  นายอำพล  พลสวัสดิ์
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน