Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล

ทำเลที่ตั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด (สำนักงาน/ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด) ตั้งอยู่ที่ถนนตระการฯ – อุบลฯ บ้านโพธิ์เป็ด ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอตระการพืชผล ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัด 42 กิโลเมตร


เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดมีเนื้อที่ประมาณ 35.15 ต.ร.กม./ประมาณ 21,875 ไร่


สภาภูมิประเทศ

• สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีดินปนทรายและดินเหนียวพื้นที่ส่วนมากเป็นนาและป่าโปร่งเหมาะ สำหรับการเกษตร ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
• ทิศเหนือ ติดต่อตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
• ทิศใต้ ติดต่อตำบลขามเปี้ย, สะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
• ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
• ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลขามเปี้ย, ไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ประชากร และจำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลประชากรจาก จปฐ.1 ประจำปี 2552 ณ วันที่ 18 /18 /52 พบว่า ประชากรตำบลเซเป็ดมีจำนวนทั้งสิ้นทั้งสิ้น 3,457 คน แยกเป็นชาย 1,718 คน หญิง 1,739 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 71.37 คน / ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 702 ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ


ลำดับ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1.
บ้านม่วงธง
25
63
75
138
2.
บ้านเซเป็ด
96
241
218
459
3.
บ้านโพธิ์เป็ด
100
244
256
500
4.
บ้านโพนสิม
71
169
170
339
5.
บ้านนาเดื่อ
84
216
226
442
6.
บ้านเสาธงใหญ่
92
226
235
461
7.
บ้านบ่อดูน
72
160
168
328
8.
บ้านนาแค
49
128
125
253
9.
บ้านทุ่งมั่ง
43
99
106
205
10.
บ้านจิกสูง
70
172
160
332
รวม
702
1,718
1,739
3,457
ข้อมูลประชากรจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 9/3/2552

การบริหารพื้นฐาน

การคมนาคม

• ทางหลวงจังหวัดหมายเลข2050(ตระการฯ-อุบลฯ)1สายเป็นถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอเป็นถนนลาดยาง
• ถนนกรมโยธาธิการ 3 สาย เป็นถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
• ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นลูกรัง การคมนาคมในหน้าฝนมีบางพื้นที่เกิดน้ำท่วม เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ใกล้กับห้วยขุหลุ ทำให้เกิดน้ำท่วม การสัญจรไปมาไม่สะดวก

การโทรคมนาคม

• โทรศัพท์สาธารณะมีกระจายอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด

การไฟฟ้า

• เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน