Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : โครงการฉีดพ่นสารป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 13:45:03

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้ดำเนินงานตามโครงการฉีดพ่นสารป้องกันไข้เลือดออก และกำจัดยุงลาย ในเขตชุมชนตำบลเซเป็ด ระหว่างวันที่ 26 - 31 มกราคม 2553