Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : โครงการออกประชาคมหมู่บ้านและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2553
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 13:56:37

สำนักปลัด และส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้ดำเนินงานตามโครงการออกประชาคมหมู่บ้านและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 12 - 25 มกราคม 2553