Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมรับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2552
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 14:38:13

นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2552 จากสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี