Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมโครงการรั้วครอบครัวป้องกันยาเสพติด
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 15:27:55

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้ดำเนินงานตามโครงการรั้วครอบครัวป้องกันยาเสพติด ในวันที่ 21 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการทุกภาคส่วน ให้ชุมชนมีศูนย์รวมใจในการพัฒนาครอบครัว และเพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน