Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ อำเภอ....ยิ้ม ( Amphoeyim Mobile Service ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ )
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 19:14:02

นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมกับอำเภอตระการพืชผล และหน่วยงานราชการอำเภอตระการพืชผล ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการออกหน่วยบริการอำเภอ.......ยิ้มเคลื่อนที่ ( Amphoeyim Mobile Service ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการให้บริการเชิงรุกของอำเภอให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการประชาชน ตามเกณฑ์มาตรฐานบริการอำเภอ......ยิ้ม และส่งเสริมประสิทธิภาพของอำเภอในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามแนวนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด โดยมีส่วนราชการออกหน่วยบริการ ดังนี้

๑.ปกครองอำเภอตระการพืชผล
๒.สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล
๓.ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตระการพืชผล
๔.โรงพยาบาลตระการพืชผล
๕.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตระการพืชผล
๖.สำนักงานประมงอำเภอตระการพืช
๗.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตระการพืชผล
๘.สถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล
๙.สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีสาขาตระการพืชผล
๑๐.สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล
๑๑.สำนักงานสหกรณ์อำเภอตระการพืชผล
๑๒.สำนักงานสัสดีอำเภอตระการพืชผล
๑๓.กองอาสารักษาดินแดนที่
๑๓ อำเภอตระการพืชผล
โดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมมากมาย