Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี ( พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) อบต.เซเป็ด
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 20:01:51

นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันออกพบปะพี่ น้อง ประชาชนจาก หมู่ที่ ๑ -๑๐ ต.เซเป็ด เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒ -๑๕กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘