Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : โครงการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลเซเป็ด
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:15:13

โครงการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลเซเป็ด ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสส.) จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมให้สามารถเจริญเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับวัย และเป็นข้อมูลในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในอนาคตต่อไป ซึ่งมีจำนวนเด็กและเยาวชนในเขตตำบลเซเป็ด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด