Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : พิธีเปิด โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการสร้างคุณภาพเด้กและเยาวชน ตำบลเซเป็ด
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:39:21

พิธีเปิด โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการสร้างคุณภาพเด้กและเยาวชน "วัยใสใส่ใจทำดี : TEEN TO BE GOOD" ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฏาคม 255 ณ วัดนันทาวาส บ้านนาเดือ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานกองทุนสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ