Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : โครงการสร้างสำนึกจิตอาสาพัฒนาตำบลเซเป็ด
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2556 เวลา 10:53:35
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสำนึกจิตอาสาพัฒนาตำบลเซเป็ด ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อสังคมของ สท.(ศูนย์ประสานงาน CRS สท.) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสำนึกจิตอาสาพัฒนาตำบลเซเป็ดขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึก "จินอาสา" แก่ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(กลุ่มเป้าหมายของ สท.) ให้รู้จักพึงพาตนเองและช่วยกันดูแลชุมชนของตนเอง เพื่อเตรียมตัวพื้นที่ชุมชนในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายโดยกระบวนการ "จิตอาสา" เพื่อจัดเตรียมความพร้อมชุมชนรองรับการประสานความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกับภาคธุรกิจนั้น