Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ติดตามโครงการสร้างสำนึกจิตอาสาพัฒนาตำบลเซเป็ด
เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:20:27
วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อสังคมของ สท.(ศูนย์ประสานงาน CRS สท.) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) ได้มาติดตามงานทางโครงการสร้างสำนึกจิตอาสาพัฒนาตำบลเซเป็ด