Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกต้ัง
เมื่อ : 15 ตุลาคม 2556 เวลา 17:11:54
ศูนย์อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้จัด โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกต้ังขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด