Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : มอบบ้านผู้สูงอายุ
เมื่อ : 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:21:50
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดร่วมกับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิกาฯ และความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง ในตำบลเซเป็ด ได้มอบบ้านผู้สูงอายุให้กับนายนัย ใจเดี่ยว และมอบเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสรายละ 2,000 บาท จำนวน 10 รายโดยนายอำเภอตระการพืชผล ,องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด,สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และฝ่ายปกครองตำบลเซเป็ด