Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวประกวดราคา (ทั้งหมด)
1
ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.1-10 ต.เซเป็ด...
18 เมษายน 2561 เวลา 06:55:15
2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2561 โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนา...
2 เมษายน 2561 เวลา 04:46:26
3
แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซเป็ด หมู่ที่ 2 ...
12 มีนาคม 2561 เวลา 07:48:21
4
จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.10 บ้านจิกสูง...
16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 04:17:03
5
จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านทั่งมั่ง...
15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06:49:16
6
ประกาศ เรื่อง ประกวดสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปู...
7 ธันวาคม 2560 เวลา 08:36:06
7
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล (ลานกีฬาอเนกประสงค์ ) หมู่ที่ 4 บ้านโพนสิม ด้วย...
29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:18:10
8
ประกาศสอบราคา จำนวน ๕ โครงการ...
25 สิงหาคม 2558 เวลา 16:16:17
9
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ.เซเป็ด .2-บ.ทุ่งมั่ง ม.9...
23 มีนาคม 2558 เวลา 11:53:29
10
ประกาศสอบราคาสร้างถนน คสล.ม.2บ.เซเป็ด ถึง บ.ทุ่งมั่ง ม.9...
25 สิงหาคม 2558 เวลา 16:20:12
11
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านม้วงธง ต.เซเป็ด อ.ตระการ...
25 สิงหาคม 2558 เวลา 16:21:35
12
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านเซเป็ด ต...
23 มีนาคม 2558 เวลา 11:10:21
13
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบล...
24 ตุลาคม 2557 เวลา 16:39:00
14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ประจำป...
7 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:59:07
15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่องสอบราคาจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเซเป...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:35:30
16
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดสระดอนสีนวน หมู่ท...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:31:48
17
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:30:15
18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:20:42
19
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาด หมู่ที่ ๓...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:17:48
20
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:16:19
21
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคา...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:14:53
22
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง อบต.เซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:12:47
23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาด อบต.เซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:10:14
24
ประกาศสอบราคาจ้างเมรุ หมู่ที่ ๖ อบต.เซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:07:56
25
สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 10:59:26
26
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 9 ต.เซ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 10:57:44
27
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 10:55:29
28
การสอบราคาจ้างฉบับใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 10:34:50