Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเปิดเผย
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:20:42

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าและทรัพย์สินอื่นๆ ที่ใช้งานแล้วและชำรุด มีจำนวน 2 รายการดังนี้

1.โครงการประปาชนบท หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์เป็ด ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
2.โครงการประปาชนบท หมู่ที่ 7 บ้านบ่อดูน ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

โดยวิธีเสนอราคาเปิดเผยด้วยวาจา

ในวันที่ 1 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ส่วนการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังไฟล์แนบ