Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงธง ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:30:15
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงธง ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงธง ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ