Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่องสอบราคาจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด โครงการต่อเติมสำนักงาน
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:35:30

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด

เรื่อง สอบราคาจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ สอบราคาจ้าง โครงการต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)
- งานป้ายโครงการก่อสร้าง ขนาด 1.20 X 2.40 จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบ อบต.กำหนด)
ราคาประมาณการ 890,500 บาท(แปดแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
ติดต่อเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 13-27 เดือน มิถุนายน 255 08.30-16.30 น.
สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4529-3020
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ