Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557
เมื่อ : 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:59:07
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน(สื่อการเรียนการสอน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน(สื่อการเรียนการสอน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามรายการดังนี้ - วัสดุจัดการเรียนการสอน (สื่อการเรียนการสอน)สำหรับเด็กเล็ก 90 คนเป็นเงินทั้งสิ้น 153,000 บาท รายละเอียดตามไฟล์แนบ