Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 9 ต.เซเป็ด
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 10:57:44

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดมีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 9 ตามแบบที่ อบต.เซเป็ด กำหนด ราคาประมาณการ 700,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดจะดำเนินการสรรหาผู้ประกอบการโดยวิธีสอบราคาจ้าง ตามระเบียบพัสดุโดยจะเรียกผู้ประกอบการเข้ามาทำสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจำงวดแล้ว