Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาด อบต.เซเป็ด
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:10:14

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อ.ตระการพืชผล จงอุบลราชธานี มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาด หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ตามแบบ อบตกำหนด และงานป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด ราคาประมาณการ ๒๖๔,๐๐๐ บาท