Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ทั้งหมด)
1
ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:43:25
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการรับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงา...
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:05:34
3
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561...
8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:35:57
4
คำสั่งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ้องเรียน/ร้องทุกข์...
30 ตุลาคม 2560 เวลา 07:52:05
5
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...
19 ตุลาคม 2560 เวลา 04:44:54
6
ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...
17 ตุลาคม 2560 เวลา 07:00:46
7
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรั์รัปชั่น 2559...
16 ตุลาคม 2560 เวลา 06:35:56
8
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรั์รัปชั่น 2560...
16 ตุลาคม 2560 เวลา 06:35:03
9
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิสอบ และประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ...
4 ตุลาคม 2560 เวลา 02:40:29
10
ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓...
4 ตุลาคม 2560 เวลา 02:38:39
11
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๑-๒๕๖๓...
4 ตุลาคม 2560 เวลา 02:39:18
12
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง...
22 กันยายน 2560 เวลา 11:40:52
13
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้...
22 กันยายน 2560 เวลา 11:39:52
14
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...
8 กันยายน 2560 เวลา 14:40:39
15
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ แก้ไขปรับปรุงครั้งที...
29 สิงหาคม 2560 เวลา 14:37:09
16
ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...
29 สิงหาคม 2560 เวลา 14:35:11
17
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ผู้เข้ารับการประเมินฯ...
17 สิงหาคม 2560 เวลา 14:17:26
18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการรับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงา...
17 สิงหาคม 2560 เวลา 14:15:59
19
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2558-2560...
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:30:24
20
ประกาศสอบพนักงานจ้างฯ...
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:24:44
21
เรื่อง การใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
7 มิถุนายน 2560 เวลา 10:26:49
22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดเรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ....
7 มิถุนายน 2560 เวลา 10:11:49
23
ประกาศ อบต.เซเป็ด เรื่องรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานครูองคการบริ...
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:56:22
24
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี ๒๕๕๙...
22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:01:57
25
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้คอบครองป้ายหรือผู้ที่ต้องเสียภาษีป้ายฯ...
22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:00:22
26
เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี ๒๕๕๙...
22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:57:25
27
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...
1 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:39:55
28
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...
21 เมษายน 2560 เวลา 16:34:40
29
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแ...
25 มกราคม 2560 เวลา 08:46:18
30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดเรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือ...
16 กันยายน 2559 เวลา 10:10:39
31
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564...
31 สิงหาคม 2559 เวลา 14:56:50
32
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562...
31 สิงหาคม 2559 เวลา 14:47:03
33
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตำแห...
30 สิงหาคม 2559 เวลา 09:38:55
34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต...
30 สิงหาคม 2559 เวลา 09:37:00
35
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก...
11 สิงหาคม 2559 เวลา 12:00:38
36
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลทั่วไปเป็นพนักงาน...
3 สิงหาคม 2559 เวลา 10:54:55
37
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างทั่ว...
3 สิงหาคม 2559 เวลา 10:53:29
38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ว...
28 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:01:07
39
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป...
6 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:07:32
40
แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน...
27 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:28:38
41
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องราวร้องทุกข์...
27 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:13:56
42
ประกวดหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๙...
27 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:44:17
43
โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐...
11 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:42:20
44
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการผู้สูงอายุ พิการฯ...
27 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:58:57
45
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์...
5 เมษายน 2559 เวลา 10:39:41
46
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มอบเครื่องห่มกันหนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันอ...
9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:07:17
47
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงาจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัส...
14 มกราคม 2559 เวลา 09:23:42
48
ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ...
29 ธันวาคม 2558 เวลา 10:30:20
49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วย...
29 ธันวาคม 2558 เวลา 10:27:23
50
ประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ปี ๒๕๕๘...
25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:53:43
51
ยกเลิกการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ...
23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07:20:42
52
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ...
17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:37:35
53
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2559...
12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:13:17
54
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559...
12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:07:40
55
แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2559...
12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:05:28
56
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561...
11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:52:53
57
โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาตำบลเซเป็ดระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558ณ วัดนันาวา...
5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:41:15
58
ความรู้ระบบแท่งของ อปท....
29 ตุลาคม 2558 เวลา 11:23:36
59
โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พวงหรีดขอลที่ระลึก...
3 กันยายน 2558 เวลา 16:34:49
60
คู่มือประชาชน...
31 สิงหาคม 2558 เวลา 12:38:27
61
ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด...
6 สิงหาคม 2558 เวลา 15:40:47
62
เชิญร่วมงานบุญประเพณีเข้าพรรษาของตำบลเซเป็ด ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 กรกฎาค...
29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:24:55
63
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โรงเรือนและที่ดิน/ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2558...
8 พฤษภาคม 2558 เวลา 12:13:55
64
อุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วยเหลือโดย หน่วยรถฉุกเฉิน 1669 อบต.เซเป็ด...
7 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:02:42
65
ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการจาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ...
19 มีนาคม 2557 เวลา 10:17:00
66
อบต.เซเป็ดยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร...
29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:30:02
67
ผลการเลือกตั้ง สถ.และผถ. องค์การบริหารส่วนตำบลเเซเป็ด 2556 อย่างไม่เป็นทางการ...
7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:37:18
68
ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเซเป็ด...
11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:02:42
69
อบต.เซเป็ด ส่งมอบเครื่องเล่นให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:02:34
70
แผนพัฒนาสามปี(ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)...
18 มิถุนายน 2556 เวลา 09:45:27
71
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผน...
8 มีนาคม 2556 เวลา 12:56:07
72
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 02:16:47
73
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 02:11:52
74
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา( ๒๕๕๔– ๒๕๕๖ )ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 02:08:39
75
แผนพัฒนาสามปี(ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 02:07:26
76
ข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๕...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 02:05:43
77
เชิญเที่ยวงาน ออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหนะ สักการะพระเจ้าใหญ่ จุดประทีป บูชาไฟ ถวาย...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 02:03:46
78
ขอเชิญร่วมโครงการ อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๔...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:51:58
79
ขอเชิญร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำเซเป็ด วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๔...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:51:23
80
การรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๓...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:50:53
81
การรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๒...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:49:21
82
การรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:48:03
83
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:46:31
84
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการของ อปท. ปี งปม. ๒๕...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:45:49
85
แผนพัฒนาสามปี ( ปี พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ) ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:43:23
86
คุณสมบัติและขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอา...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:42:13
87
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:39:47
88
แผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:37:57
89
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปี งปม.พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้า...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:35:35
90
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ขอเชิญร่วมเข้ารับบริการหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อน...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 00:59:38
91
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยการอาชีพตระก...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:00:03
92
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการชลประทานระบบท่อบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:00:30
93
โครงการปี พ.ศ.2553 ปี แห่งการรณรงค์เพื่อการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในเคหะสถานและสถา...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:01:01
94
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2553...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:01:21
95
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:01:38
96
แจ้ง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่น34...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:01:46
97
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:01:55
98
แนวทางการปฏิบัติโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891....
11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:02:03