Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:37:57

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ทั้งที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทำให้แนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานจากหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขื้น