Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คุณสมบัติและขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( ๑ ต.ค. ๕๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๕ )
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:42:13

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดขอแจ้งคุณสมบัติและขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( ๑ ต.ค. ๕๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๕ ) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด โทร. ๐๔๕๒๙๓๐๒๐ www>tambolsepet.com E-mail Address : tambolsepet@hotmail.co.th