Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนพัฒนาสามปี ( ปี พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ )
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:43:23

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น และสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ที่มีเป้าหมายภายใน ๕ ปี เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงต้องจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย