Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการของ อปท. ปี งปม. ๒๕๕๕
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:45:49

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ขอแจ้งแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการของ อปท. ปี งปม. ๒๕๕๕ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด โทร ๐๔๕๒๙๓๐๒๐ E-mail Address : tambolsepet@hotmail.go.th