Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว3973)
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 01:01:55

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว3973)