Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนพัฒนาสามปี(ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 02:07:26

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2552 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ในการประชุมสมัยสามัน สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554

รายละเอียดตามไฟล์แนบ