Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 02:16:47

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ และเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติและครบ ๕๐ ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) ถวายพระเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ข้อมูลรายละเอียดติดตามที่ http://www.pr.moi.go.th