Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนพัฒนาสามปี(ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
เมื่อ : 18 มิถุนายน 2556 เวลา 09:45:27
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2556 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ในการประชุมสมัยสามัน สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556