Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.เซเป็ด ส่งมอบเครื่องเล่นให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:02:34

วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ส่งมอบเครื่องเล่นกระดานลื่นให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเซเป็ด ทั้ง 4 ศูนย์
1.ศูนย์วัดอันตรมัคคาราม
2.ศูนย์วัดมณีจันทร์
3.ศูนย์วัดนันทาวาส
4.ศูนย์เด็กบ้านบ่อดูน
โดยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด