Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเซเป็ด
เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:02:42
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดได้ส่งมอบเครื่่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเซเป็ดจำนวน 4 เครื่องโดยได้รับศูนย์ละ 1 เครื่อง ดังนี้

1.ศูนย์วัดอันตรมัคคาราม จำนวน 1 เครื่อง
2.ศูนย์วัดมณีจันทร์ จำนวน 1 เครื่อง
3.ศูนย์วัดนันทาวาส จำนวน 1 เครื่อง
4.ศูนย์เด็กบ้านบ่อดูน จำนวน 1 เครื่อง
โดยงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น