Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
เมื่อ : 25 มกราคม 2560 เวลา 08:46:18