Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

นโยบายดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก 6 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญดังนี้


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและการเกษตร ให้ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางดังนี้

1. การสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และชลประทาน โดยเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
2. แก้ไขปัญหาน้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างประปาหมู่บ้าน รวมทั้งการขยายเขตประปา
3. การสร้างและบำรุงรักษาทางบก และทางที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี
4. ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการเครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเซเป็ด

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบลโดยมีแนวทางดังนี้

1. สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคง
2. สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
3. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน 3 ขั้นตอน คือ
• ขั้นตอนที่ 1 ให้แต่ละครอบครัวมีความพอเพียงต่อการบริโภค
• ขั้นตอนที่ 2 เน้นเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน
• ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน และการส่งเสริมด้านการตลาดเน้นด้านการส่งออกและนำเข้า
4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มในการเพิ่ม รายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มีเป้าหมายเพื่อจะเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทางด้าน จิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ อนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ดังนี้

1. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มีนโยบายในการฟื้นฟูสภาพ และการป้องกันการเสื่อมโทรม หรือ สูญสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้ประชาชนชาวตำบล เซเป็ด เห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกจัดสร้างระบบศูนย์รวมในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูล ดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งธรรมชาติ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นให้ดีอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สวยงาม
4. บริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชน

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

องค์การบริการส่วนตำบลเซเป็ด จะส่งเสริมให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีแนวนโยบาย ดังนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชน มีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยการ “ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฎิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบลเซเป็ด”
2. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่งในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิด ความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด
3. เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการเพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ
4. ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน เช่น งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5. สร้างระบบงานบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนแนวใหม่โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานโดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
6. เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองมากขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ที่ปฏิบัติงานด้วย ความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ
8. มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้ข้าราชการได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะและมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น
9. บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและยังยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลังโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
10. ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขต อบต.เซเป็ด

6. ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มีนโยบายดำเนินงานตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล ดังนี้

1. การโอนงานกิจการจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมอัตราการป้องกันและเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง
3. ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก
4. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ
5. เสริมสร้างโอกาสการเข้ารับการบริหารสาธารณสุข
6. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด