Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลเซเป็ดเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้


“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

พันธกิจ (MISSION)

1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา
6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
2. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
3. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้
4. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
5. คุณภาพประชาชนด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา มีคุณภาพและพึ่งตนเองได้
6. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา