Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ส่วนการโยธา

งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
นายสัมฤทธิ์ โคระรัตน์
หัวหน้าส่วนโยธา
นายปรัชญาพันธ์ สีทิม
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสมพาล สมศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปา
นางสาวชลิตา รูปแกะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ